hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 19-2023.

Thứ hai - 08/05/2023 10:50 487 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 19 (Từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)  


THỨ HAI (08/5):
Sáng:                                                         
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra, xác minh hiện trạng mương thoát nước tại đất ông Nguyễn Đình Ngọc - xã Thanh Lương.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Tại đất ông Nguyễn Đình Ngọc - xã Thanh Lương.
          - 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung liên quan).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND xã Thanh Lương; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Xã Thanh Lương.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, , Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 11/2023.
* Nội dung:
1. Công tác cán bộ, đảng viên.
2. Báo cáo kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
4. Kế hoạch hội thi “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2023.
5. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.
6. Kế hoạch tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo.
7. Cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang.
8. Báo cáo xin chủ trương bổ sung dự án xây dựng nhà ăn bán trú, nhà vệ sinh trường TH An Lộc A (Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Tài chính – KH.
9. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Lao động – Thương binh và Xã hội.
10. Kế hoạch của BTV Thị ủy Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 24/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã.
11. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
12. Kế hoạch của BTV Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tham gia hội thảo chuyên ngành về kết quả khảo sát phông phóng xạ môi trường và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường tỉnh Bình Phước do Trung tâm khoa học và Công nghệ tổ chức.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh.
          - 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung liên quan).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND xã Thanh Lương; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi) trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương.
THỨ BA (09/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc Hội thi văn nghệ ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ qua các tác phẩm âm nhạc ca ngợi Bác Hồ.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm nhập dữ liệu sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Giao Phòng Tư pháp chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                    + Mời dự: TP. Tư pháp, TP. Tài chính – KH, PT. Công an thị xã (phụ trách QLHC về trật tự xã hội), ĐT. Đội cảnh sát quản lý hành chính về TTXH – Công an thị xã; CV. Phòng Tư pháp; UBND các xã, phường: lãnh đạo UBND + Trưởng Công an, công chức Tư pháp – hộ tịch (Giao UBND các xã, phường mời); VP: PCVP- Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
*, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) và kỳ họp giữa năm, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Văn phòng Thị ủy, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn – phường Hưng Chiến (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bế mạc Hội thi văn nghệ ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ qua các tác phẩm âm nhạc ca ngợi Bác Hồ.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (10/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị xác định phiên hiệu đơn vị 25 mộ liệt sĩ đã quy tập tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.
                  + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.
            - 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân kiểm tra chi bộ và đồng chí Thị ủy viên – Bí thư Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).

+ Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.
- 8g30:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự họp về tình hình giải ngân vốn năm 2022, thống nhất phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.              
+ Địa điểm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
                                    * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
                   + Cùng dự: LĐVP, 02 Phó ban HĐND thị xã, đảng viên, công chức Văn phòng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội; thành phần theo Thông báo số 197/TB-UBND ngày 24/4/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thị xã dự họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương tổ chức.
                             + Địa điểm: Sở Công Thương.
- 15g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái nghe Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh thông qua dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Bình Long.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Nhà máy xi măng Bình Phước về giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện đầu tư xây dựng hai tuyến đường dọc đường băng tải Nhà máy Xi măng Bình Phước (Giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                  + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên, Nhà máy xi măng Bình Phước; Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (11/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng định giá để xác định giá trị cây xanh thuộc trường Tiểu học Thanh Phú A (Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung họp).
                  + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thị xã: PTP. Tài chính – KH, PTP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội CSKT Công an thị xã, TP. Tư pháp, PTP. Giáo dục và Đào tạo, PCT. UBND xã Thanh Phú (Đ/c Chiến), HT. Trường Tiểu học Thanh Phú A (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo phương án xây dựng Công viên văn hóa trên địa bàn thị xã (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                  + Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên và MT, TP. Văn hóa – TT; đơn vị tư vấn (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất các nhiệm vụ, danh mục để phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình 1719 (đợt 2) và Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động – TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                  + Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh (Tập trung tại UBND thị xã lúc 6g30 cùng đi).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tân Y tế thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
+ Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước. (Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; TP. Tài nguyên và Môi trường; TP. Quản lý đô thị; TP. Kinh tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đối với Ban chỉ huy Quân sự phường Phú Đức.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 27/3/2023 của HĐND thị xã: PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo các ngành: Thường trực UBMTTQVN thị xã, Ban Kinh tế - XH HĐND thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và ĐT, Trung tâm Y tế, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                             + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự phường Phú Đức.
- 14g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra UBND tỉnh Bình Phước trong công tác QLNN ngành Xây dựng.
                    + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (12/5):
Sáng:
- 7g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 10/2023.
* Nội dung:
1. Công tác cán bộ, đảng viên.
2. Báo cáo kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
4. Kế hoạch hội thi “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2023.
5. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.
6. Kế hoạch tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo.
7. Cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang.
8. Báo cáo xin chủ trương bổ sung dự án xây dựng nhà ăn bán trú, nhà vệ sinh trường TH An Lộc A (Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Tài chính – KH.
9. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Lao động – Thương binh và Xã hội.
10. Kế hoạch của BTV Thị ủy Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 24/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã.
11. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
12. Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tổ chức.
                   + Địa điểm: Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (phòng họp B).
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (13/5):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ ra mắt BNI FAST CHAPTER.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây