hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 15-2023.

Thứ hai - 10/04/2023 10:34 511 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 15 (Từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023)  


THỨ HAI (10/4):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp; UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự họp thảo luận, thống nhất đề đề xuất điều chỉnh Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 nhằm đảm bảo quy định hiện hành.
                             + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã.
                             + Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng họp B).
- 9g00:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thành viên UBND thị xã: thông qua dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trụ sở Trung tâm hành chính, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2023 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Đại diện Thường trực HĐND thị xã.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thủ trưởng các ngành: BCH. Quân sự thị xã, Công an thị xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý đầu tư xây dựng; lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự công bố Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập.
                   + Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- 15g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị các hồ sơ liên quan).
+ Mời dự: TB. Tổ chức Thị ủy, PTP. Phụ trách Phòng Nội vụ thị xã; công chức phụ trách công tác cán bộ Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Thị ủy.
                             + Địa điểm: Sở Nội vụ.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (11/4):
Sáng:                                                         
  - 7g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự diễn đàn “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”.

                     + Cùng dự: VP: CVP.

                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 139 về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Giao Công an thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chỉ huy đội Quản lý hành chính – Công an thị xã; lãnh đạo Ban Quản lý chợ Bình Long, UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết tồn đọng vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên và MT, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, PTP. Quản lý Đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CT. UBND xã Thanh Phú, CT. UBND phường Phú Thịnh; Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bồi thường GPMB: CV. Phòng Quản lý Đô thị (Đ/c Bình); CV. Phòng Tài nguyên và MT (Đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Quốc Thảo); Đơn vị 268 (Giao Trung trâm Phát triển quỹ đất mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng thẩm định sáng kiến ngành Giáo dục thị xã (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
+ Mời dự: thành phần theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thị xã: TP + PTP. Giáo dục và Đào tạo, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Quang, Đ/c Huyền, Đ/c Hậu); VP: CVP + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


THỨ TƯ (12/4):
Sáng:                                                         
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 09/2023.
Nội dung:
1. Nghe Hội Nông dân thị xã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Công tác cán bộ, đảng viên.
3. Cho ý kiến đối với Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 06/4/2023 của UBND thị xã về cho chủ trương ban hành Đề án thành lập “Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh – Truyền hình” thị xã Bình Long.
4. Quy định của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi trên địa bàn thị xã Bình Long.
5. Cho ý kiến đối với Tờ trình số 04/TTr-HDC ngày 04/4/2023 của Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin về xin chủ trương vận động xây dựng quỹ Hội.
6. Báo cáo phương án đầu tư trụ sở Trung tâm hành chính thị xã (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái.
7. Cho ý kiến về kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn năm 2021 – 2025 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã chuẩn bị nội dung).
8. Báo cáo rà soát việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công.
9. Báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực đối với đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, phường tại thị xã Bình Long.
10. Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
11. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị triển khai phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030 (các cơ quan, đơn vị khi tham gia tập huấn mang theo máy tính + ổ căm điện).
                   + Mời dự: thành viên Ban chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào học tập suốt đời theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND thị xã cử công chức dự Hội nghị: Công ty TNHH. MTV Cao su Bình Long; Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, BCH. Quân sự thị xã, Công an thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thị đoàn, CV. Công nghệ thông tin Văn phòng Thị ủy; UBND các xã, phường, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
­                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác quý I năm 2023; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. (Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1414a/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (13/4):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung dự kiến làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một số nội dung có liên quan (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết liên quan đến dự án Khu dân cư Sân banh Lòng chảo theo nội dung Công văn số 832/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ngành liên quan chuẩn bị báo cáo theo nội dung công văn nêu trên).
+ Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển, Thế (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:    Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 08/2023.
Nội dung:
1. Công tác cán bộ, đảng viên.
2. Cho ý kiến đối với Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 06/4/2023 của UBND thị xã về cho chủ trương ban hành Đề án thành lập “Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh – Truyền hình” thị xã Bình Long.
3. Quy định của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi trên địa bàn thị xã Bình Long.
4. Báo cáo phương án đầu tư trụ sở Trung tâm hành chính thị xã (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung)
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái.
5. Cho ý kiến về kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn năm 2021 – 2025 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã chuẩn bị nội dung).
6. Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
7. Báo cáo rà soát việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công.
8. Báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực đối với đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, phường tại thị xã Bình Long.
9. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (14/4):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp xử lý thời gian tới).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Khai mạc ngày sách và văn hóa đọc năm 2023.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.
                   + Địa điểm: Quảng trường 23/3, thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giao ban khối sản xuất quý I/2023.
+ Mời dự: Thành phần theo quy định; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP : PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển, Thế (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu, chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thị xã: Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thị xã, lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Đức; VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Trường THCS An Lộc B.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dự dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023 (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, VT. Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, TP. Nội vụ, TP. Văn hóa và TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Điện lực, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, BT. Thị đoàn, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Bảo hiểm xã hội thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; PT. Công an thị xã phụ trách công tác QLHC; ĐT. Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an thị xã, ĐT. Đội tổng hợp – Công an thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch + Trưởng Công an; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
*Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (15/4):
Sáng:
- 5g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch địa phương giữa huyện Bù Đăng và thị xã Bình Long.      
+ Mời dự: Lãnh đạo + công chức Phòng Văn hóa và Thông tin; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sóc Bom Bo- xã Bình Minh, huyện Bù Đăng.
             * Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây