hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 02 năm 2021.

Thứ hai - 11/01/2021 13:41 870 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 02 (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)       


THỨ HAI (11/01):
Sáng:            
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao quyết định bổ nhiệm cho công chức lãnh đạo.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng Vip).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI tại UBND phường An Lộc.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự triển khai Kế hoạch phát lệnh và phương hướng nhiệm vụ giao nhận Quân năm 2021 và Kế hoạch Hội trại tòng quân năm 2021.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo:  Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI tại UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giao ban khối khoa giáo - văn xã triển khai nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp A).
THỨ BA (12/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND  ngày 17/9/2020 của UBND thị xã: PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, PT. Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Long, TB. Quản lý chợ Thanh Lương, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội liên hiệp phụ nữ thị xã, CT. Liên đoàn lao động,  BT. Thị đoàn, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban tổ chức liên hoan văn hóa – thể thao các dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ VI năm 2021.
                   + Mời dự: TP. Văn hóa – TT, CHT. Ban CHQS thị xã, PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, BT. Thị đoàn,  GĐ. Công ty TNHH MTV Green Sun, HT. Trường PTDTNT - THCS Bình Long, HT. Trường PTTH Bình Long, CT. UBND các xã, phương; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thị xã dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI tại UBND xã Thanh Phú.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI tại UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp Thường trực HĐND thị xã.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Phòng họp Đ/c PCT. HĐND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 08/01/2021 của HĐND thị xã và Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2021 của UBND thị xã: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thị xã, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
 - 13g30:     Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI tại UBND phường Phú Thịnh.
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2020. (Lưu ý: Hình thức họp: Không giấy; đại biểu dự họp mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính bảng).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ TƯ (13/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Thông qua Đề án “Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2020 – 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc với Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp mặt Doanh nghiệp – Trang trại – Hợp tác xã năm 2020.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư + Chủ tịch UBND các xã, phường; LĐVP + CV.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ NĂM (14/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về cấp xã năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác năm 2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2021 và Phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
                   + Địa điểm: Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết tuyến đường điện 110kV cung cấp cho Nhà máy xi măng Bình Phước bị vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: lãnh đạo: Sở Công thương, Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Điện Lực Bình Phước, Nhà máy xi măng Bình Phước, Điện lực Bình Long, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, UBND Xã Thanh Lương, Ông Khiển (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi khảo sát lắp đặt dãy phân cách trên tuyến QL 13, xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Công ty cổ phần BOT QL 13 An Lộc – Hoa Lư, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh; Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã, UBND xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã dự thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng của Đoàn Thanh tra 2722.
                   + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.THỨ SÁU (15/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã năm 2021.
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ngân hàng CSXH, GĐ. Điện lực Bình Long, PTP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ, PT. Công an thị xã, TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Liên đoàn lao động, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PTB. Dân vận Thị ủy, CT. Hội Người cao tuổi, BT. Thị đoàn, CT. Hội cựu chiến binh, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Nông dân, PĐT. Đội phong trào TDBVANTQ – Công an thị xã (Đ/c Đạt),  TP. Dân số Kế hoạch hóa gia đình – Trung tâm Y tế (Đ/c Huyền), CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài nguyên – MT thị xã chủ trì họp triển khai về việc sửa đổi bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch + Cán bộ địa chính UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn , Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty (1975 – 2020).
+ Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao xã - phường tháng 01/2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; CVP. Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Thành phần theo quy định; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Tấn (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây