hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 08 năm 2021

Thứ hai - 22/02/2021 10:13 938 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 08 (Từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021)       

THỨ HAI (22/02):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã
Chiều:
- 14g00:          Ch tch UBND  thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến đất dự án khu dân cư lòng hồ Sa Cát đối với hộ ông Đỗ Huy Liệu và hộ ông Phạm Văn Chờ (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị báo cáo).
                       + Mời dự: PCT UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phòng Tài nguyên và MT, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                       + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (23/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị triển khai phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự triển khai nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2021.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn; UBND các xã phường: Chủ tịch UBND + Trưởng Công an + CHT.BCH Quân sự.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 16/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ TƯ (24/02):
Sáng:
- 8g00:        Ch tch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân cùng các phòng chuyên môn đi khảo sát thực tế các địa điểm thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đất do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long quản lý và bàn giao mặt bằng thực địa khu đất xây dựng TTHC mới thị xã.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng Tài chính - KH, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và MT, Ban QLDAĐTXD, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái dự trao quyết định phê chuẩn chức vụ lãnh đạo đối với công chức
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng khách Vip).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (25/02):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ Nội vụ chủ trì.
                   + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Nội vụ, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, Chánh Thanh tra thị xã, CCP. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư); UBND các xã, phường: Bí thư + Chủ tịch HĐND, UBND + Chủ tịch Ủy ban bầu cử; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Bộ phận một cửa điện tử thị xã báo cáo tình trạng hồ sơ trễ hạn. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên & MT; TP. Lao động TB&XH; TP. Quản lý đô thị; TP. Tư pháp; GĐ. Chi nhánh VP Đăng ký đất đai; TP. Kinh tế; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hóa – TT; CCT. Chi Cục thuế; TP. Tài chính – KH; TP. Nội vụ thị xã; Kho bạc Nhà nước thị xã; Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa điện tử thị xã; CT. UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang đi thăm và chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự bàn giao Trụ sở làm việc, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hoạt động thanh Thiếu nhi (cũ) về Thị đoàn quản lý.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, BT. Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Đặng Hoàng Thái làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV GREENSUN và đi khảo sát thực tế khu vực bãi rác tại xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV GREENSUN, Phòng Tài Nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình đô thị, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 15g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã định kỳ tháng 02/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (26/02):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Ban chỉ đạo 896 Quốc gia tổ chức.
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 5.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban ban khối văn hóa – xã hội quý I/2021.
                   + Mời dự: thành phần theo quy định; PCT. UBND (phụ trách khối văn – xã) các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây