hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 11 năm 2021.

Thứ hai - 15/03/2021 11:30 829 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 11 (Từ ngày 15/3/2021 đến 22/3/2021)  

THỨ HAI (15/3):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao xã - phường tháng 03/2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; CVP. Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Thành phần theo quy định; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Hiển (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường An Lộc, phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PCCT.  Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Cương). (Các Đ/c tập trung tại UBND thị xã có xe đưa đi).
                   + Địa điểm: UBND phường: An Lộc, phường Hưng Chiến.
THỨ BA (16/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: TB. Dân vận Thị ủy, TP. Nội vụ, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng, Đ/c Kiên).
                   + Địa điểm: UBND phường: Phú Đức, phường Phú Thịnh.
- 8g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp thông qua dự thảo kế hoạch hành động “Mỗi cấp ủy, đảng viên chung tay giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”. (Hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Thị ủy).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp hiệp thương nhân sự Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” thị xã Bình Long năm học 2021 – 2022. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa),  CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Liên đoàn lao động, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), BT. Thị đoàn, CV. Phòng Giáo dục & DDT (Đ/c Quang, Đ/c Huyền, Đ/c Quản, Đ/c Hậu); các xã, phường: PCT. UBND + Trưởng Công an; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                       + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.


THỨ TƯ (17/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thị xã thông qua báo cáo tổng kết chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2020.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giải Bóng chuyền dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ IV, năm 2021.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất giải pháp quản lý đất đai giao cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình 134 của Chính phủ. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo về thực trạng sử dụng đất của đồng bào).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT; Chi nhánh VPĐK đất đai; Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương: Lãnh đạo + Cán bộ làm công tác dân tộc tôn giáo + Địa chính xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (18/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ mười hai, tổng kết hoạt động HĐND phường Phú Thịnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 18/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 của Ủy ban MTTQVN thị xã.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi Chính phủ nước ngoài năm 2020.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
THỨ SÁU (19/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tổng kết công tác HĐND phường Phú Đức nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy đi kiểm tra công tác tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021).
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp tổ tham mưu, phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Đoàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đi kiểm tra thực tế khu vực đề nghị sửa chữa, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai.
                   + Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế; UBND xã, phường có công trình (Giao Phòng Kinh tế thị xã thông báo).
                   + Địa điểm: UBND các xã, phường.
Chiều:
          - 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY (20/3):
Sáng:
- 7g30:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, UBND xã: Thanh Lương, Thanh Phú chuẩn bị hồ sơ).
+ Cùng đi: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Kinh tế thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Văn hóa – TT, CT. UBND xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                                    + Địa điểm: UBND xã: Thanh Lương, Thanh Phú.
- 10g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; CT. UBMTTQVN thị xã; TP. Kinh tế; TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị; Trưởng Công an; TP. Tài nguyên & MT; TP. Nội vụ; GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục & ĐT; TP. Lao động TB&XH; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp, CHT. Ban CHQS thị xã, TT. Dịch vụ nông nghiệp thị xã, CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ HAI (22/3):
Sáng:
- 7g00:            Chủ tịch UBND thị - Hoàng Thị Hồng Vân cùng đoàn của tỉnh viếng nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021).
                        + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 9g00:            Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2021).
                        + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thỉ ủy; Bí thư + CT. UBND các xã, phường.
                        + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã phân công thành viên Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thị xã và Bộ phận lễ tân có mặt lúc 7 giờ 30 phút.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây