hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 10 năm 2021

Thứ hai - 08/03/2021 10:35 1.230 0
 Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 10 (Từ ngày 08/3/2021 đến 14/3/2021)  
THỨ HAI (08/3):
Sáng:            
- 7g30:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trao Quyết định công tác cán bộ tại phường Phú Thịnh.
                        + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trao Quyết định công tác cán bộ tại phường An Lộc.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 9g00:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự bàn giao một số vị trí đất cao su theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ giao về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã quản lý.
                       + Cùng đi: Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Đức; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                       + Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Phú Đức.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (09/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh về họp bàn thống nhất công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tổ chức 46 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021).
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
         - 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã  - Nguyễn Xuân Quang dự họp dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND thị xã.
                             + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, LĐVP.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp quán triệt công tác chỉ đạo và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thị xã.
                       + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thị xã: CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; TP. Nội vụ, GĐ. Trung tâm Y tế, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; TP. Lao động TB&XH, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Phấn), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PGĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long (Đ/c Linh), PCCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), NV. Trung tâm Y tế (Đ/c Linh), CC. Chi cục thuế (Đ/c Hiền), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Quỳnh), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Hậu), CB. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Phong), CC. Kho bạc Nhà nước (Đ/c Thư), TKV. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Tươi, Đ/c Thùy); UBND các xã, phường: Trưởng ban chỉ đạo và 01 Ủy viên Thường trực.
                       + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại 04 hộ dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung đối thoại).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, CT. UBND phường Hưng Chiến; ông Chu Kiều Hưng, ông Phan Văn Thanh, ông Nguyễn Phước Huân, ông Hoàng Bích Thuận; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với UBND xã Thanh Lương về việc xây dựng công trình cầu liên thôn chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
                       + Cùng dự: BT. Thị đoàn.
                       + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
THỨ TƯ (10/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân xã Thanh Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự nghe báo cáo triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
                             + Cùng dự: lãnh đạo + Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã.
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét giá đất lô 11 khu dân cư Hạt kiểm lâm và lô số 1 khu dân cư trường Quốc Quang để làm cơ sở cho UBND thị xã thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường bằng đất.
                   + Cùng dự: TP. Phòng Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên – MT tỉnh.
Chiều:       
         - 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND thị xã.
                             + Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND thị xã + Vũ (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thị xã.
                             + Cùng dự: Lãnh đạo + CBCCVC Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 15g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự họp Thành viên UBND thị xã mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND thị xã.
                             + Mời dự: Thành viên UBND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 15g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Thường trực HĐND mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử Đại biểu HĐND thị xã.
                             + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Hai Phó ban HĐND thị xã, CVP – Trịnh Thị Hà.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (11/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban điều hành, tổ giúp việc Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.
                   + Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học – Kỹ thuật tỉnh.
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết việc cấp Giấy CNQSD đất cho các đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình 134 của Chính phủ. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng TNMT; Chi nhánh VPĐK đất đai; Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Giáo dục & ĐT tỉnh về liên quan đến các nội dung trường đạt chuẩn quốc gia.
                   + Mời dự: Lãnh đạo + CV. Phòng GD&ĐT; Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo UBND các xã, phường; Hiệu trưởng các trường: MN Thanh Lương, MN. Hoạ Mi, MN. Thanh Phú, TH. Nguyễn Bá Ngọc, TH. Thanh Lương B, TH. Thanh Phú A, TH. An Lộc A, TH. An Lộc B, TH. Võ Thị Sáu, TH&THCS Thanh Lương, TH&THCS Thanh Phú, TH&THCS An Phú, THCS. An Lộc, PTDTNT-THCS Bình Long (các trường giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã mời).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Hội đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ SÁU (12/3):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh Lương và xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CVP. HĐND – UBND thị xã, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy).
                   + Địa điểm: UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước về thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
+ Cùng dự: TP. Phòng Nội vụ; 01 cán bộ làm công tác kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập Ban Tổ chức Thị ủy.
+ Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” thị xã Bình Long năm học 2021 – 2022. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa),  CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Liên đoàn lao động, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim, Đ/c Phấn), BT. Thị đoàn, CV. Phòng Giáo dục & DDT (Đ/c Quang, Đ/c Huyền, Đ/c Quản, Đ/c Hậu); các xã, phường: PCT. UBND + Trưởng Công an; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
CHỦ NHẬT (14/3):
Sáng:
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự công bố hết thời gian cách ly tại Khách sạn An Lộc Hotel & Spa (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, CT. UBND phường Hưng Chiến, GĐ. Khách sạn An Lộc Spa.
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Hotel & Spa.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây