hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 50 năm 2020.

Thứ hai - 07/12/2020 10:06 639 0
Tải lịch làm việc tại đây.
   
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 50 (Từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020)      
THỨ HAI (07/12):
Sáng:                     
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X. (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2020).
                   + Cùng dự: PCT. HĐND xã Thanh Lương (Đ/c Thành).
                   + Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban tổ chức giải bóng đá truyền thống LLVT thị xã lần thứ 12 năm 2020 để thống nhất thời gian và kinh phí tổ chức giải.
                   + Cùng dự: TP. Văn hóa – TT thị xã.
                   + Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ BA (08/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại chi bộ Phòng Lao động TB&XH thị xã.
                   + Cùng dự: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên), PCVP. TU – Nguyễn Lý Thanh Tâm.
                   + Địa điểm: Phòng Lao động TB&XH thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp tục dự kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X.
                   + Cùng dự: PCT. HĐND xã Thanh Lương (Đ/c Thành).
                   + Địa điểm: Hội trường tỉnh.
- 7g30:        Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã.
                   + Mời dự: PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành), PCT. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (Đ/c Thanh), CT. UBND phường Hưng Chiến, Nguyên CT. Hội Nông dân thị xã - Phạm Văn Thảo, GĐ. Công ty TNHH MTV Minh Ngọc; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng ủy Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về thiết kế Logo thị xã.
 + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Dân vận Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Nội vụ, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã báo cáo dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở về ứng dụng mô hình cải tạo đàn dê nhằm nâng cao tầm vóc, sức sản xuất của dê địa phương thực hiện chuỗi liên kết. (Giao Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Trưởng + Phó Phòng Kinh tế thị xã, Giám đốc + PGĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã báo cáo dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở về ứng dụng mô hình cải tạo đàn dê nhằm nâng cao tầm vóc, sức sản xuất của dê địa phương thực hiện chuỗi liên kết.
                   + Mời dự: Trưởng + Phó Phòng Kinh tế thị xã, Giám đốc + PGĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã; CT. Hôi Nông dân thị xã; CT. UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại chi bộ Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
THỨ TƯ (09/12):
Sáng:         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                   + Cùng dự: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Phẩm), CVP. Thị ủy.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc và tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng chống tác hại thuốc lá, sáng kiến về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên thanh niên năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 10g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự trao Quyết định điều động cán bộ.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng Vip).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi dự chỉ đạo kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tập thể UBND thị xã năm 2020.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó các Phòng ban chuyên môn thị xã; VP: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (10/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Phòng Tài chính – KH thị xã.
                   + Cùng dự: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Phẩm), CVP. Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng Tài chính – KH thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Chi  cục thi hành án dân sự thị xã.
                   + Cùng dự: PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành),  PCVP. TU – Nguyễn Lý Thanh Tâm.
                   + Địa điểm: Chi cục thi hành án dân sự thị xã.
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 168/KH-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND thị xã: PCN. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  – Lê Việt Hùng, TB. Tuyên giáo Thị ủy, Nguyên CT. Hội Nông dân thị xã – Phạm Văn Thảo, Hội đồng giáo xứ An Lộc – Hoàng Lê Vũ, CT. UBND phường An Lộc, PCT. HĐND phường An Lộc (Đ/c Linh); CV. Ban Tuyên giáo Thị ủy – Nguyễn Dũng Sỹ.
                   + Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Thị ủy.
- 9g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 168/KH-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND thị xã: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Quang – PCT. HĐND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Phòng Tài nguyên – MT thị xã
                   + Cùng dự: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Phẩm), CVP. Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                   + Mời dự: TB. Tổ chức Thị ủy, PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên), PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm); các đồng chí Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã.
                   + Cùng dự: PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành),  PCVP. TU – Nguyễn Lý Thanh Tâm.
                   + Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị thị xã.
THỨ SÁU (11/12):
Sáng:         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự Quý IV/2020.
                   + Cùng dự: LĐVP + CBCC.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
                   + Cùng dự: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Phẩm), CVP. Thị ủy.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai.
                   + Cùng dự: PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành),  PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm).
                   + Địa điểm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng ủy xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.


                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây