hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 13 năm 2021.

Thứ hai - 29/03/2021 09:35 816 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 13 (Từ ngày 29/3/2021 đến 03/4/2021)  THỨ HAI (29/3):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng quý II/2021
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 3/2021.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Đ/c Thành + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp mặt báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến nay và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.


THỨ BA (30/3):
Sáng:
- 5g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi kiểm tra sức khỏe.
                   + Địa điểm: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì nghe Đơn vị tư vấn thông qua dự thảo giá khởi điểm khu đất bán đấu giá thuộc quy hoạch phân lô dân cư khu trung tâm xã Thanh Phú. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị hồ sơ).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã: PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021 và ký kết chương trình phối hợp.
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia đối thoại và làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khiếu kiện “Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai”  (Người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Oanh).
                   + Cùng dự: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước (phòng Hòa giải).
7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo hộ ông Nguyễn Văn Khánh dự án nạo vét các điểm ngập úng trên địa bàn thị xã; Báo cáo kết quả khảo sát giá trị tài sản trên đất khu lò gạch phường Phú Thịnh. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị hồ sơ).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; thành phần theo Quyết định 1518/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. B         an quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CT. UBND các phường: An Lộc, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước.
                   Nội dung: Nghe Thường trực Hội Cựu chiến binh thị xã báo cáo tiến trình, kết quả quy hoạch cán bộ Đại hội nhiệm kỳ (2022 – 2027) hai cấp (xã, phường và thị xã); Thống nhất về công tác nhân sự quy hoạch cán bộ Đại hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ (2020- 2027).
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Duy Khang dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2021.
                   + Cùng dự: Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
THỨ TƯ (31/3):
Sáng:
          - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 18/2021.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
          - 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, tài liệu).
                             + Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh.
          - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Duy Khang dự hội thảo khoa học “Đề xuất giải pháp sử dụng thống nhất, hiệu quả ngôn ngữ S’tiêng trong Chương trình tiếng S’tiêng trên sóng phát thanh truyền hình Bình Phước”.
                             + Cùng dự: Tấn (CV).
                             + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp Hội nghị liên tịch lần 1 về tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Việt kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – TT; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm:: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi.
                   + Địa điểm: Trường Mầm non Họa Mi.
THỨ NĂM (01/4):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7 (mở rộng).
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo nông thôn mới. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã; TP. Kinh tế; TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị; Trưởng Công an; TP. Tài nguyên & MT; TP. Nội vụ; GĐ. Trung tâm Y tế, TP.Giáo dục & ĐT; TP. Lao động TB&XH; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp, CHT. Ban CHQS thị xã, TT. Dịch vụ nông nghiệp thị xã, CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; GĐ. Bưu điện, GĐ. Điện lực Bình Long; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp triển khai thực hiện Kết luận số 126/KL-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh. (Giao các ngành liên quan báo cáo thêm kết quả giải quyết đơn thư còn tồn đọng kéo dài).
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Nội vụ, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (02/4):
Sáng:
          - 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn khảo sát của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Công văn số 482/SKHĐT-THQH ngày 19/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 
                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, CCT. Chi cục Thống kê Bình Long – Hớn Quản; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV). (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung đề xuất với đơn vị tư vấn).
            + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm và chúc mừng lễ Phục sinh năm 2021.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ. (Các Đ/c tập trung tại Phòng Nội vụ thị xã).
                   + Địa điểm: Giáo xứ Phú Lương, Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế.
THỨ BẢY (03/4):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai giảng lớp trực tuyến điện tâm đồ thực hành khóa 3.
+ Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây