hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 37-2023.

Thứ hai - 11/09/2023 10:59 412 0
Tải lịch làm việc tại đây
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 37 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)  


THỨ HAI (11/9):
Sáng:                                                         
                     - 7g30:            Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của phường Hưng Chiến (01 ngày).
                       + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                                            + Địa điểm: Hội trường UBND phường Hưng Chiến.

                          - 8g00:            Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc "Lớp tập huấn Nâng cao trình độ công nghệ thông tin, an toàn thông tin và sử dụng các hệ thống ứng dụng hệ thống thông tin trên địa bàn thị xã".

                                            + Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo các Hội trên địa bàn thị xã, Cán bộ Công chức UBMTTQVN thị xã, Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra, Ban tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thị ủy, Cán bộ công chức, Các hội đoàn thể và các cơ quan quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND và các thành phần có liên quan tại Thông báo số 467/TB-UBND ngày 07/9/2023 của UBND thị xã.

                                            + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

                     - 8g00:            Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Haohua (Việt Nam) cho Nhà đầu tư - Shandong Haohua Tire Co., Ltd.

                                            + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).

                     - 8g30:            Phó Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã dự họp thống nhất nội dung sử dụng kinh phí về công tác y tế dân số theo phân cấp ngân sách (Giao Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Tài chính - KH chuẩn bị nội dung).

                                            + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH.

                                            + Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.

* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (12/9):  
Sáng:                                                         
- 7g30:            Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.

+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:           Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của phường An Lộc (01 ngày).
                      + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                      + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập PCCC; Kế hoạch huy động lực lượng; Chương trình thực tập; phân công nhiệm vụ các vị trí thực tập; Kịch bản và các văn bản có liên quan. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phó Trưởng phòng PC07 – Nguyễn Minh Tàu, - ĐT. Đội CC và CNCH khu vực thị xã Chơn Thành - Phòng PC07 (Giao Công an thị xã mời); Thành phần theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), CVP. HĐND – UBND thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PTP. Phụ trách Phòng Tài chính – KH (Đ/c Dũng), TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Văn hóa – TT và Đài Truyền Thanh – TH, GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm); Công an thị xã: ĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. Đội tổng hợp, PĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH (Đ/c Cảnh), CB. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Nam), CB. Đội tổng hợp (Đ/c Lộc); CT. UBND phường Hưng Chiến, Trưởng Công an phường Hưng Chiến, Trưởng khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: CVP + Duy (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết các kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn - phường Hưng Chiến (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
                     + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Tài chính – KH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
          - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử thị xã.
                             + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
          - 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã –Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe báo cáo phương án xây dựng công viên xã Thanh Phú. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Trưởng các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (13/9):
Sáng:
- 7g30:           Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của phường Phú Thịnhh.
                      + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                      + Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy.
                  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 10g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về công tác cán bộ.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
 - 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 683 ngày 22/6/2023 của Thị ủy đối với Chi bộ và đ/c Tạ Quang Lâm – TUV. Bí thư Chi bộ - TP. Tài nguyên – MT thị xã.
                     + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
- 8g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và MT đi đo đạc diện tích tại thửa đất số 234, tờ bản đồ số 39 của ông Huỳnh Văn Tràng.
                     + Địa điểm: Tại ấp Thanh Thiện, ấp Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:

- 13g30:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của phường Phú Đức.
                      + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                      + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực “Đầu tư, ngân sách Nhà nướctrên địa bàn thị xã Bình Long (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thị ủy.
                      + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (14/9):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp cận pháp luật năm 2023. (cả ngày).
+ Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tư pháp và công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường + Công chức phụ trách đầu mối các chỉ tiêu cấp xã tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật + Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
                             + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực “Kiểm soát thủ tục hành chínhtrên địa bàn thị xã Bình Long (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung).
                     Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thị ủy
+ Cùng dự: CVP, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp; UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Phó Trưởng phòng PC07 – Nguyễn Minh Tàu, - ĐT. Đội CC và CNCH khu vực thị xã Chơn Thành - Phòng PC07 (Giao Công an thị xã mời); Thành phần theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), CVP. HĐND – UBND thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PTP. Phụ trách Phòng Tài chính – KH (Đ/c Dũng), TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Văn hóa – TT và Đài Truyền Thanh – TH, GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm); Công an thị xã: ĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. Đội tổng hợp, PĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH (Đ/c Cảnh), CB. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Nam), CB. Đội tổng hợp (Đ/c Lộc); CT. UBND phường Hưng Chiến, Trưởng Công an phường Hưng Chiến, Trưởng khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: Tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục khảo sát sơ bộ trường Mầm non Vành Khuyên.
+ Cùng dự: lãnh đạo + CV phụ trách MN phòng Giáo dục & ĐT; lãnh đạo UBND phường Phú Thịnh.
+ Địa điểm: Trường Mầm non Vành Khuyên.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự kiểm tra công tác Hội Chữ thập đỏ thị xã.
                   + Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
- 10g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dùng cơm thân mật nhân dịp Đại lễ Vu Lan tri ân báo hiếu cha mẹ PL.2567-DL.2023.
                   + Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bình Long năm 2023 (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND thị xã: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy (đ/c Sáng), Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Công an thị xã (đ/c Tuấn), Phó Trưởng phòng Tư pháp, Chuyên viên Phòng Tư pháp (đ/c Linh, Phước), Chuyên viên Phòng Nội vụ (đ/c Kiên), Cán bộ Công an thị xã (đ/c Trang); VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị tổng kết và khen thưởng cao điểm 54 ngày đêm nhập dữ liệu sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2023 (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Tư pháp, PTP. Nội vụ (đ/c Phát), Phó trưởng Công an thị xã (đ/c Tuấn); CB. Đội Cảnh sát QLHC về TTXH,  Công an thị xã (đ/c Tuyền); UBND các xã, phường: lãnh đạo UBND xã, phường; đại diện Tổ nhập dữ liệu phường Hưng Chiến, phường Phú Thịnh, xã Thanh Lương, xã Thanh Phú; bà Nguyễn Thị Diễm Ái - CC TP-HT phường An Lộc, ông Phạm Trung - CB truyền thanh phường An Lộc, bà Đỗ Thị Hiền - CT HLHPN phường Hưng Chiến, ông Ngô Hoài Phong - CB Truyền thanh phường Hưng Chiến, bà Nguyễn Thị Mịnh - CC TP- HT phường Phú Đức, ông Phan Nhật Phong - CB Công an phường Phú Thịnh, bà Phạm Thị Mai Loan - CT HLHPN xã Thanh Lương, bà Nguyễn Thị Hiên - CC TP- HT xã Thanh Lương, bà Phạm Thị Thuỷ - CC TP-HT xã Thanh Phú, ông Nguyễn Lê Lộc Thịnh - Bí thư Chi đoàn ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú (các cá nhân thuộc xã, phường giao UBND xã, phường mời) VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự phỏng vấn, ghi hình chương trình “Rong ruổi phương Nam” do Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) thực hiện.
                      + Địa điểm: UBND thị xã (phòng làm việc đ/c PCT. UBND thị xã).
          - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật (Cơ quan ngôn luận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung).
                     + Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.       
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (15/9):

Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Trưởng các ngành: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các chủ đầu tư mời các nhà thầu chậm tiến độ thi công (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự thực tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến.
+ Mời dự: Phó Trưởng phòng PC07 – Nguyễn Minh Tàu, - ĐT. Đội CC và CNCH khu vực thị xã Chơn Thành - Phòng PC07 (Giao Công an thị xã mời); Thành phần theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), CVP. HĐND – UBND thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PTP. Phụ trách Phòng Tài chính – KH (Đ/c Dũng), TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Văn hóa – TT và Đài Truyền Thanh – TH, GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm); Công an thị xã: ĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. Đội tổng hợp, PĐT. Đội cảnh sát QLHC về TTXH (Đ/c Cảnh), CB. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Nam), CB. Đội tổng hợp (Đ/c Lộc); CT. UBND phường Hưng Chiến, Trưởng Công an phường Hưng Chiến, Trưởng khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, phường. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
+ Địa điểm: Tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc tổ 1, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính sơ thẩm vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (người khởi kiện ông Vũ Văn Dân). (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu tham dự phiên tòa).
+ Cùng dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, UBND phường Phú Thịnh.
                             + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh (Phòng xét xử E).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài Sở Giáo dục và ĐT khảo sát chính thức trường MN Thanh Phú.
+ Cùng dự: Lãnh đạo + CV phụ trách MN phòng Giáo dục; lãnh đạo UBND xã Thanh Phú.
                             + Địa điểm: Trường Mầm non Thanh Phú
- 8g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phòng Kinh tế dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện “Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao” và “Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung tập huấn).
+ Mời dự: Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thị xã: Cấp thị xã: Lãnh đạo và cán bộ công chức các đơn vị Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Văn hóa và thông tin; Cấp xã, phường: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Thanh Lương, Thanh Phú (theo danh sách đã đăng ký của UBND xã Thanh Lương và xã Thanh Phú).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
                     + Mời dự: Lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND thị xã, Ban tiếp công dân thị xã, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã; Hiệu trưởng + Kế toán các trường Tiểu học, THCS, THPT (Giao Phòng Giáo dục & ĐT mời); UBND các xã, phường: Bí thư + Chủ tịch + Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
15g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất đường Lê Đại Hành. (Giao Phòng Tài chính – KH phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thị xã: PTP. Phụ trách Phòng Tài chính – KH, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Dịu), TP. Tài nguyên – MT, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), CCP. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, ĐT. Đội TTHT-NNT- TB- Thu khác (Đ/c Vỹ), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Mai), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), Chủ tịch UBND + Cán bộ địa chính phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
                       * Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.

 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây