hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 36-2023.

Thứ ba - 05/09/2023 11:00 290 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 36 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 09/9/2023)  


THỨ HAI (04/9):
                       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ bù lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
THỨ BA (05/9):  
Sáng:                                                         
           - 7g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
                             + Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ.
           - 7g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
                             + Địa điểm: Trường THCS An Lộc.
           - 7g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
                             + Địa điểm: Trường THCS An Lộc B.
           - 7g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
                       + Địa điểm: Trường TH Võ Thị Sáu.

    - 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
Chiều:
- 14g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung theo đề nghị tại Công văn số 43/SXD-QHKT ngày 31/8/2023. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
                       + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về liên quan đến nội dung khiếu nại của bà Dương Thị Hồng (Giao Phòng Tài nguyên và MT, Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: Trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV)
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (06/9):
Sáng:
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 theo nội dung Thông báo số 75-TB/TCT ngày 23/8/2023 của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (đến hết ngày 08/9/2023).
                     + Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Bình.
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và ĐT, UBND phương Hưng Chiến, chuyên viên phụ trách giáo dục Phòng Nội vụ thị xã.
                     + Địa điểm: Trường tiểu học Thanh Bình.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị “Sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” do UBND tỉnh tổ chức.
                     + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

                     + Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã cùng Sở Giao Thông Vận tải tỉnh đi kiểm tra hiện trường và thống nhất phương án thiết kế giao đường nhánh TPT2 đấu nối vào tuyến QL.13 tại khoảng Km101+200 (bên trái tuyến) thuộc địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long làm chủ đầu tư (Giao Phòng Quản lý đô thị phố hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo Giấy mời số 39/GM-SGTVT ngày 31/8/2023 của Sở Giao Thông Vận tải tỉnh).

                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.

* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tập thử, chạy chương trình nội dung Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ (sa bàn).
                     + Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực “Phát triển văn hóa – Thể thao – Du lịch và con người Bình Long đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”: nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thị ủy (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan Thường trực Tổ giúp việc 328 chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (07/9):
Sáng:
- 7g30:           Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của xã Thanh Lương (01 ngày).
                      + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                      + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:           Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tập huấn, triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ thị xã Bình Long.
                      + Cùng dự: LĐVP + Hoàng (CV).
                      + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với các hộ dân vướng mắc có liên quan đến dự án mương thoát nước khu công nghiệp Việt Kiều. (Giao Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung).
                    + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đơn vị trắc địa bản đồ 305 (Giao Phòng Tài nguyên và MT mời); UBND phường Hưng Chiến; các hộ dân liên quan (giao UBND phường Hưng Chiến mời).VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                    + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã dự Hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.
                  + Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh.
Chiều:       
14g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp giao ban Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã quý III/2023.
                     + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với ông Nguyễn Đăng Khiển – xã Thanh Lương (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung liên quan).
+ Mời dự: Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh; Công ty Điện lực Bình Phước; lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Điện lực Bình Long; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; ông Nguyễn Đăng Khiển, các hội đoàn thể xã Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (08/9):

Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự khai mạc Hội thi nét đẹp người cao tuổi và giải thi đấu cờ tướng người cao tuổi thị xã Bình Long năm 2023 do Hội Người cao tuổi thị xã tổ chức.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:           Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã dự xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam trong độ tuổi NVQS năm 2024 của xã Thanh Phú (01 ngày).
                      + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. UBMTTQVN thị xã, PCHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục và ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                      + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã Bình Long: nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thị ủy (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin – cơ quan Thường trực Tổ giúp việc 325 chuẩn bị nội dung báo cáo).
                     + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra việc khai thác đất tại xã Thanh Lương.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Công an thị xã, Chủ tịch UBND + công chức địa chính + Công an xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Xã Thanh Lương.
- 8g40:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ trong triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
                      + Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Hội trường B).
Chiều:       
13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy, phiên thứ 21/2023.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (09/9):

Sáng:
- 10g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng pháp y.
+ Địa điểm: Chùa Thanh Sơn (tổ 2, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long).

                       * Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây