hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 38-2023.

Thứ hai - 18/09/2023 10:06 381 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 38 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)  


THỨ HAI (18/9):
Sáng:                                                         
          - 9g00:        Ch tch UBND th xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua các nội dung:
1. Trình thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
2. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023. (Giao Phòng Tài chính - KH thị xã chuẩn bị nội dung họp). 
3. Dự thảo Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
4. Dự thảo Kế hoạch về triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Campuchia năm 2023 trên địa bàn thị xã. (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung họp).
 + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự thị xã; Trưởng các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực BL – HQ, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kế khu vực BL – HQ, Đội Quản lý thị trường số 4; 02 Phó Ban HĐND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Văn hóa – TT và Đài TT – TH, Liên đoàn lao động, Thị đoàn, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra tiến độ thi công các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Bí thư + Chủ tịch + Công chức địa chính phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Phường Phú Thịnh.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (19/9):  
Sáng:                                                         
- 7g30:            Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.

+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự khai mạc lớp tập huấn nâng cao nâng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp năm 2023 do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự sự kiện Truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức.
+ Địa điểm: Trung tâm chính trị TP. Đồng Xoài (số 1, đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Thường trực Thị ủy đi kiểm tra thực trạng chợ Thanh Lương.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện các thành phần kinh tế tập tể sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và tuyên dương các hội viên nông dân sản xuất giỏi năm 2023.
                     + Mời dự: Có thư mời riêng.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
  - 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc vụ việc bà Mai Hồng Phương Trinh, phường Phú Thịnh. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                      + Mời dự: Trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch + Cán bộ địa chính UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                      + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
  - 14g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 117/KH-HĐND ngày 31/8/2023 của HĐND thị xã.
                   + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy - TB. Pháp chế HĐND, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Hai Phó ban HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                      + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (20/9):
Sáng:
      - 7g30:            Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kế luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư.
                             + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.
     
- 8g00:           Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ, chiến sỹ Công an các xã, phường, thị trấn.
                      + Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:

- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy, phiên thứ 26/2023.
                      Nội dung:
1. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
3. Dự thảo Kế hoạch giữa Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Campuchia năm 2023 trên địa bàn thị xã. (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                      + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Trưởng các ngành: Ban CHQS thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT.
                      + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thị xã về việc vận động hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế.
                      + Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Ủy ban MTTQVN thị xã, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế, Ban Dân vận Thị ủy, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                      + Địa điểm: Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thị xã
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (21/9):
Sáng:
      - 8g00:            Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch hành động trong lĩnh vực “Giáo dục và Đào tạo” trên địa bàn thị xã.
                            + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động  của HĐND phường An Lộc và tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.
                   + Cùng đi: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy - TB. Pháp chế HĐND, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Hai Phó ban HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                   + Địa điểm: Trụ sở HĐND và UBND phường An Lộc.
- 8g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện “Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao” và “Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung tập huấn).
+ Mời dự: Theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thị xã: Cấp thị xã: Lãnh đạo và cán bộ công chức các đơn vị Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Văn hóa và thông tin; Cấp xã, phường: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Thanh Lương, Thanh Phú (theo danh sách đã đăng ký của UBND xã Thanh Lương và xã Thanh Phú).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Nội vụ báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                      + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                      + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
  - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua đồ án quy hoạch phân khu phường Hưng chiến (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, UBND phường Hưng Chiến: Lãnh đạo HĐND + UBND phường Hưng chiến và trưởng khu phố có liên quan (Giao UBND phường Hưng chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (22/9):

Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, biểu dương đội ngũ trí thức trên địa bàn thị xã năm 2023. (Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung tình hình kinh tế - xã hội qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới)
                   + Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Đại diện Đảng ủy + UBND các xã, phường. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:       
- 14g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy, phiên thứ 26/2023.
                      Nội dung:
1. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
2. Trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
3. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Campuchia năm 2023 trên địa bàn thị xã. (Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                      + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Trưởng các ngành: Ban CHQS thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT.
                      + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


                       * Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.

 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây