Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 49 năm 2020.

Thứ hai - 30/11/2020 09:54 420 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 49 (Từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020)       
THỨ HAI (30/11):
Sáng:            
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và định hướng kế hoạch khuyến công năm 2021.
                   + Địa điểm: Khách sạn BomBo. (QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp với Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Tập đoàn Hưng Hải chi nhánh Bình Phước nghe báo cáo tình hình triển khai dự án năng lượng mặt trời và các kiến nghị của doanh nghiệp.
+ Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
 - 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội nghị cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp.
                   + Địa điểm: Hội trường Khách sạn BomBo. (QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài).

- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp làm việc với hai ban HĐND thị xã và Văn phòng HĐND – UBND thị xã về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã.
+ Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy kiêm TB. KT-XH, HĐND thị xã, Hai Phó ban HĐND thị xã, VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ BA (01/12):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị  Hồng Vân làm việc với UBND xã Thanh Lương về việc xem xét thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Kinh tế; TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Nội vụ,  GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước thị xã; lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lương và cán bộ chuyên môn có liên quan (do cấp xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với UBND xã Thanh Phú về việc xem xét thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Giao UBND xã Thanh Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Kinh tế; TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Nội vụ,  GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước thị xã; lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Phú và cán bộ chuyên môn có liên quan (do cấp xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (02/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp thông qua báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đánh giá kết quả giảm nghèo dân tộc thiểu số năm 2020 và triển khai Kế hoạch giảm nghèo năm 2021. (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   +  Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ (Đ/c Mai), Trưởng + PTP. Lao động TB&XH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), UV. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Nhã), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Diệu), Chủ tịch UBND các xã, phường (không được cử thành phần đi thay); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (03/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Công ty TNHH. MTV cao su Bình Long để xem xét các trường hợp có liên quan đến đất do Công ty quản lý (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường chuẩn bị nội dung báo cáo có liên quan).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH.MTV cao su Bình Long; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thông qua Kế hoạch tổ chức Hội xuân tết Tân Sửu năm 2021. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; thành phần theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thị xã: PCT. UBMTTQVN thị xã (Đ/c Hải), TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB &XH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh), TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Dân vận Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã;lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Điện lực, Phòng Quản lý đô thị, GĐ. Khách sạn An Lộc; lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (04/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2020.
                   + Cùng dự: TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ thị xã, PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên), PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm).
                   + Địa điểm: Chi bộ Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy phiên thứ 3 (mở rộng).
                   + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã.
                   + Mời dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Tổ chức Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, TP. Nội vụ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây