Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 47 năm 2020.

Thứ hai - 16/11/2020 10:55 674 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 47 (Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020)
THỨ HAI (16/11):
Sáng:            
- 7g30 :        Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Phương Nam dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Cùng dự: PCN. Kiểm tra Thị ủy (Đ/c Phẩm), CT. Hội Cựu chiến binh, Bí thư Thị đoàn.
                   + Địa điểm: ấp Thanh Hưng, xã Thanh Lương.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự công bố Quyết định kiểm tra, quán triệt nội dung, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1727/KL-TTCP ngày 02/10/2019 của Thanh tra Chính phủ.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 13g30 :     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
                   + Cùng dự: VP: PCVP - Nguyễn Thanh Phương.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thị xã dự Hội nghị trực tuyến công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
                   + Địa điểm: Bảo hiểm xã hội thị xã.
THỨ BA (17/11):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam tham gia chuyến tham quan học tập và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Hội tại huyện Bù Đốp (01 ngày).
                   + Địa điểm: huyện Bù Đốp.   
- 8g35:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS An Lộc.
                   + Địa điểm: Trường THCS An Lộc
Chiều:
- 14g00 :      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2020 (Giao Liên đoàn lao động thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
+ Mời dự: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, CT + PCT. Liên đoàn lao động, TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội Vụ, CHT. BCH. Quân sự thị xã, PCT. UBMTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Văn hóa và Thông tin (Đ/c Truyền), BT. Thị đoàn, CT. Hội Cựu chiến binh, PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTP. Tài chính – Kế hoạch, ĐP.Đội  phong trào - Công an thị xã, CV. Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Thúy); CV. Liên đoàn lao động (Đ/c Toàn, Đ/c Dằn); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30 :      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị báo cáo).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
THỨ TƯ (18/11):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 80 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ.
                   + Mời dự: thành phần theo Thông báo số 320/TB-UBND ngày 16/11/2020 của UBND thị xã; VP: LĐ + CBCC.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản. (Tập trung tại UBND thị xã vào lúc 5 giờ 45 phút để tổ chức đoàn đi viếng).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020.
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam chủ trì họp giải quyết kiến nghị của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng dự án 134 tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền  TP. Phòng Kinh tế thị xã dự họp rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện đấu thầu kinh doanh và quản lý chợ Bình Long.
                   + Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã dự Lễ công bố và trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly Y tế tập trung đối với 27 chuyên gia của Công ty CPV Food (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung, chương trình).
                   + Cùng dự: thành phần theo Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thị xã: GĐ Trung tâm Y tế, PGĐ Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), Trưởng Công an, CHT. BCH.Quân sự, TP. Kinh tế,  TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tư pháp, TB. Dân vận Thị ủy, PTB. Tuyên giáo Thị ủy, PCT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn, GĐ Khách sạn An Lộc spa, CT.UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Hotel & Spa.


Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, phương huớng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm và những kiến nghị, đề xuất (Giao các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thủ trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã; CCT. Chi cục thuế Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, GĐ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã, lãnh đạo Chi nhánh VP. ĐKĐĐ thị xã; VP: CVP - Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Phước về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01, 02, 03, 05/2019/NQ-HĐND tỉnh (Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa - TT, Phòng Nội vụ, Thị đoàn, UBND các xã, phường; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).

- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).
THỨ NĂM (19/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị  Hồng Vân dự họp nghe báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).
- 8g00 :        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam làm việc với Công ty dịch vụ Điện lực miền Nam về tháo gỡ các vướng mắc  giải phóng mặt bằng để thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110Kv 177 Bình Long 2 -175 Mỹ Phước đoạn đi qua thị xã Bình Long.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước, đơn vị thi công; lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00 :        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
                   + Cùng dự: VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- 8g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII (2019 - 2020) và phát động Cuộc thi lần thứ XIV (2020 - 2021).
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Kinh tế, Thị đoàn.
+ Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Mi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; các chương trình, dự án trọng điểm (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, PCT. UBND thị xã - Trần Phương Nam; Thủ trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã; CCT. Chi cục thuế thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, GĐ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã, lãnh đạo Chi nhánh VP. ĐKĐĐ thị xã; VP: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (20/11):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam lần thứ 39 (20/11/1982 - 20/11/2020).
                   + Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long.
- 7g15:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam dự Lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
                   + Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
                   + Địa điểm: Trường THPT Bình Long.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. BCH. Quân sự thị xã dự và chỉ đạo Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020; đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
                   + Địa điểm: BCH. Quân sự thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng "cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Kinh tế thị xã, công chức Phòng Tư pháp; cấp xã: UBND + công chức Tư pháp - Hộ tịch.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước (Tập trung tại UBND thị xã lúc 6g30).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã dự Hội nghị triển khai Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14.
                   + Địa điểm: Khách sạn Bombo, thành phố Đồng Xoài.
- 8g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
                   + Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét, giải pháp khắc phục tình trạng sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu lò gạch (cũ) khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự:  PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo:  Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp phê duyệt dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm Y tế thị xã. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Giám đốc + Kế toán Trung tâm Y tế, TP. Tài chính - KH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất trên địa bàn thị xã Bình Long (Giao Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự:  TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Quản lý đô thị, CCT. Chi cục thuế  Bình Long - Hớn Quản, PTP. Tài nguyên và Môi trường, PTP. Kinh tế, PTP. Tư pháp; Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Hưng Chiến; Công ty thẩm định giá đất Việt - giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã mời; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây