Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 46 năm 2020.

Thứ hai - 09/11/2020 10:29 523 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 46 (Từ ngày 09/11/2020 đến 14/11/2020)       

THỨ HAI (09/11):
Sáng:            
     - 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ chào cờ nhân “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tổ chức trong các Trường học trên địa bàn thị xã.
                   + Địa điểm: Trường THPT Bình Long.
- 8g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30 :     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị xã đối với đồng chí Đặng Hùng Chiến – Phó trưởng Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 còn lại.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban điều hành bảo vệ khu cách ly tập trung tại khách sạn An Lộc Hotel&Spa (giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: lãnh đạo Công ty TNHH CPV FOOD; GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, PGĐ Trung tâm Y tế thị xã (Đ/c Long Anh), Phó Trưởng Công an (Đ/c Tình), PCHT. BCH.Quân sự (Đ/c Quang), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh); lãnh đạo: UBND + Trung tâm Y tế + Công an + Ban CHQS huyện Chơn Thành; PCT. UBND phường Hưng Chiến (Đ/c Lịnh), QL. Khách sạn An Lộc Hotel&spa (Đ/c Thảo); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam dự nghe Đoàn Thanh tra số 2722 công bố Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thanh tra tỉnh.
THỨ BA (10/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã; VPTU: Ngọc (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Đoàn thanh tra số 400 công bố Quyết định Thanh tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai năm 2018 và 2019 của UBND thị xã, UBND xã Thanh Phú, UBND xã Thanh Lương. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Cùng dự: thành phần theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND thị xã: TP. Phòng Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, PT. Công an thị xã, GĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khánh thành trưng bày Di sản văn hóa Bình Phước, biểu dương, khen thưởng các nhà sưu tập nhân hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).
                   + Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (11/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Cùng dự: Đại đức Thích Chơn Lý – Trương Thanh Hùng; PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), BT. Đảng ủy xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú.
- 7g30:        Phó Chủ tch HĐND th xã – Nguyn Xuân Quang chủ trì họp thông qua dự thảo báo báo kết quả giám sát tình hình t chc và hot đng ca HĐND phường Phú Thnh; vic thc hin Ngh quyết HĐND th xã năm 2020 ca UBND phường Phú Thnh (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn tài liệu, nội dung họp).
                   + Cùng đi: PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Khanh), PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), CT. Liên đoàn lao động, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành); PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), UVTT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Nhã); TT. HĐND, UBND phường Phú Thịnh; VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Phòng họp HĐND.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra số 2722 tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
                   + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ, Đạt (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 11g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp đoàn Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng.
                   + Địa điểm: BCH. Quân sự thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy, UBND xã Thanh Lương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 với nội dung: Tổng kết hoạt động Hội bảo trợ NKT, TMC & BNN thị xã 5 năm nhiệm kỳ (2015 - 2020); cử nhân sự dự kiến vào BCH khóa III, nhiệm kỳ (2020 – 2025).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (12/11):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã.
                   + Địa điểm: BCH. Quân sự thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ mười hai HĐND xã Thanh Lương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng xét sáng kiến thị xã.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, TP. Kinh tế, CVP. HĐND - UBND thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ SÁU (13/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy, UBND xã Thanh Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung về Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Ủy ban MTTQVN thị xã.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước.
- 16g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự liên hoan chia tay đồng chí Nguyễn Đăng Điều – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã nghỉ hưu theo chế độ.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
THỨ BẢY (14/11):
Sáng:
- 7g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Cùng dự: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), BT. Đảng ủy phường Phú Đức; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: khu phố Phú Hòa II, phường Phú Đức.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc và Bế mạc Hội thi “Aerobic khối Mầm non, Tiểu học” thị xã Bình Long năm 2020.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Cùng dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Cùng dự: TP. Tài chính – Kế hoạch, PTP. Văn hóa và Thông tin, CT. UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến.
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
                   + Kính Mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo + CBCCVC các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.


 (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây