Thường trực HĐND
Điện thoại:0271.3681816
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Hợi

Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Minh Hợi
2 Nguyễn Đăng Điều

Email: nguyendangdieu.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Điều
3 Nguyễn Xuân Quang

Email: nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang
4 Nguyễn Mai Khanh

Email: nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Mai Khanh
5 Giang Thanh Phát

Email: giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Giang Thanh Phát
UBND Thị xã
Điện thoại:0271.3666.320
Số fax:0271.3666.786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Hồng Dương

Email: vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Vũ Hồng Dương
2 Trần Phương Nam

Email: tranphuongnam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Phương Nam
3 Hoàng Thị Hồng Vân

Email: hoangthihongvan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch Hoàng Thị Hồng Vân
4 Ngô Thị Bích Nhung

Email: ngothibichnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Ngô Thị Bích Nhung
5 Nguyễn Duy Khang
Điện thoại:
0271.3666140
Email: nguyenduykhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Khang
6 Trịnh Thị Hà

Email: trinhthiha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó CVP Trịnh Thị Hà
Thị Ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực Thị ủy
1 Nguyễn Minh Hợi

Email: nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Nguyễn Minh Hợi
2 Lê Việt Hùng

Email: leviethung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư TT Lê Việt Hùng
3 Vũ Hồng Dương

Email: Vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Vũ Hồng Dương
Văn phòng Thị ủy
4 Nguyễn Thế Hòa
Chánh văn phòng Nguyễn Thế Hòa
5 Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Email: huynhthituyetnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh văn phòng Huỳnh Thị Tuyết Nhung
UB MTTQVN Thị xã
6 Nguyễn Anh Đức

Email: nguyenanhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Anh Đức
7 Trần Thanh Hoa

Email: tranthanhhoa.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
8 Điểu Hải

Email: dieuhai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Điểu Hải
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
9 Võ Khắc Hổ
Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra Võ Khắc Hổ
Ban tổ chức
10 Bùi Thị Hiển

Email: buithihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Bùi Thị Hiển
11 Lê Việt Hoàng
Điện thoại:
0271.3683445
Phó Ban Lê Việt Hoàng
12 Lê Minh Tâm

Email: leminhtam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Lê Minh Tâm
Ban Tuyên giáo
13 Nguyễn Thị Huyền Linh

Email: nguyenthihuyenlinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Nguyễn Thị Huyền Linh
14 Trần Thị Mỹ Thành

Email: tranthimythanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Trần Thị Mỹ Thành
Ban Dân vận
15 Nguyễn Anh Đức

Email: nguyenanhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban Nguyễn Anh Đức
16 Nguyễn Đăng Hoàn

Email: nguyendanghoan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Đăng Hoàn
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
17 Nguyễn Thị Huyền Linh

Email: nguyenthihuyenlinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Linh
18 Nguyễn Thế Hợp
Điện thoại:
0271.3666974
Email: nguyenthehop.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hợp
Phòng ban trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Văn hóa & Thông tin
1 Văn Công Danh
Điện thoại:
0271.3683117
Trưởng phòng Văn Công Danh
2 Mai Văn Truyền

Email: maivantruyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Mai Văn Truyền
Chi cục thống kê
3 Nguyễn Phương Thắng

Email: nguyenphuongthang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chi cục trưởng Nguyễn Phương Thắng
4 Phạm Hữu Trúc
Điện thoại:
0271.3666104
Email: phamhuutruc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi cục trưởng Phạm Hữu Trúc
Thanh tra
5 Võ Khắc Hổ

Email: vokhacho.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Võ Khắc Hổ
6 Phan Văn Hương
Điện thoại:
0271.3666142
Email: phamvanhuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra Phan Văn Hương
Phòng Tài nguyên và môi trường
7 Tạ Quang Lâm
Điện thoại:
0271.3666510
Email: taquanglam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Tạ Quang Lâm
8 Tô Mạnh Hà
Điện thoại:
0271.3666510
Email: tomanhha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Tô Mạnh Hà
Phòng Tư pháp
9 Lưu Huy Hà
Điện thoại:
0271.3666169
Email: luuhuyha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Huy Hà
10 Đồng Tấn Sinh
Điện thoại:
0271.3666169
Phó trưởng phòng Đồng Tấn Sinh
Phòng Quản lý đô thị
11 Ngô Trọng Thọ
Điện thoại:
0271.3666332
Email: ngotrongtho.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Trọng Thọ
12 Nguyễn Cao Thanh

Email: nguyencaothanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Cao Thanh
Phòng LĐTB&XH
13 Trần Kim Phượng
Điện thoại:
0271.3666163
Email: tranthikimphuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Kim Phượng
14 Nguyễn Danh Bằng
Điện thoại:
0271.3666163
Email: nguyendanhbang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Danh Bằng
Phòng GD&ĐT
15 Nguyễn Thị Ngọc Trang
Điện thoại:
0271.3680076
Email: nguyenthingoctrang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Trang
16 Hoàng Thị Thiên Kim
Điện thoại:
0271.3680076
Email: hoangthithienkim.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Thiên Kim
Phòng Kinh tế
17 Trần Hữu Hiền
Điện thoại:
0271.3666171
Email: tranhuuhien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Hữu Hiền
18 Nguyễn Văn Tưởng
Điện thoại:
0271.3666171
Email: nguyenvantuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Tưởng
Phòng Nội vụ
19 Bùi Thị Hiển

Email: buithihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Bùi Thị Hiển
20 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:
0271.3666016
Email: nguyenthihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hiền
Phòng Tài chính
21 Lưu Thành Long
Điện thoại:
0271.3680570
Email: luuthanhlong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Thành Long
22 Hà Quốc Hưng
Điện thoại:
0271.3680570
Email: haquochung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Hà Quốc Hưng
Văn phòng đăng ký quyến sử dụng đất
23 Phạm Bá Trí
Điện thoại:
0271.3681844
Email: phambatri.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phạm Bá Trí
24 Phạm Bá Trí

Email: phambatri.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Bá Trí
Khối Nhà nước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Trung tâm Y tế thị xã
1 Hoàng Văn Thanh
Điện thoại:
0271.3666223
Email: hoangvanthanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Hoàng Văn Thanh
2 Dương Phú Cường
Điện thoại:
0271.3682379
Email: duongphucuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Dương Phú Cường
3 Nguyễn Hữu Long
Điện thoại:
0271.3682379
Email: nguyenhuulong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Long
Ngân hàng chính sách
4 Vũ Nam Long

Email: vunamlong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Nam Long
5 Nguyễn Thị Loan

Email: nguyenthiloan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Loan
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát riển nông thôn
6 Đinh Hồng Lương

Email: dinhhongluong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Đinh Hồng Lương
7 Nguyễn Minh Quốc

Email: nguyenminhquoc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Minh Quốc
8 Nguyễn Trường Thịnh

Email: nguyentruongthinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Trường Thịnh
Khối Đoàn thể
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UB Mặt trận Tổ quốc VN
1 Nguyễn Anh Đức
Chủ tịch Nguyễn Anh Đức
2 Trần Thanh Hóa
Phó Chủ tịch Trần Thanh Hóa
3 Điểu Hải
Phó Chủ tịch Điểu Hải
Thị Đoàn
4 Nguyễn Thị Luận

Email: nguyenthiluan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Nguyễn Thị Luận
Hội cựu chiến binh
5 Nguyễn Minh Đức

Email: nguyenminhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Minh Đức
Liên đoàn Lao động
6 Nguyễn Văn Lễ
Điện thoại:
0271.3650239
Chủ tịch Nguyễn Văn Lễ
7 Hoàng Thị Bích Chung

Email: hoangthibichchung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Bích Chung
Hội Liên hiệp phụ nữ
8 Đặng Thị Sợi

Email: dangthisoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Đặng Thị Sợi
Hội Nông dân
9 Phạm Văn Thảo

Email: phamvanthao.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phạm Văn Thảo
10 Lê Đình Miền

Email: ledinhmien.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ thịch Lê Đình Miền
Hội Chữ Thập đỏ
11 Phạm Thị Hưởng

Email: phamthihuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phạm Thị Hưởng
12 Vũ Văn Thẩm

Email: vuvantham.txbl@binhphuoc.gov.vn
P.Chủ tịch Vũ Văn Thẩm
Hội Người cao tuổi
13 Đoàn  Đức Đanh
Chủ tịch Đoàn  Đức Đanh
Hội Người mù
14 Dương Huỳnh Sang
Chủ tịch Dương Huỳnh Sang
15 Phan Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch Phan Ngọc Tuấn
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT - TRẺ MỒ CÔI VÀ BỆNH NHÂN NGHÈO
16 Phan Xuân Vĩnh

Email: phanxuanvinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phan Xuân Vĩnh
17 Võ Văn Sa

Email: vovansa.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ tịch Võ Văn Sa
Hội thanh niên xung phong
18 Nguyễn Quang Xảo
Chủ tịch Nguyễn Quang Xảo
Hội Đông y
19 Trần Quang Vinh
Chủ tịch Trần Quang Vinh
20 Bạch Hồng Quế
Phó Chủ tịch Bạch Hồng Quế
21 Nguyễn Thị Lệ Thi

Email: nguyenthilethi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Lệ Thi
22 Phạm Thành Nam
P. Giám đốc Phạm Thành Nam
Hội khuyến học thị xã Bình Long
Email:hoikhuyenhocbl@gmai.com
23 Lê Thị Thanh Lan
Điện thoại:0918446757
Chủ tịch hội Lê Thị Thanh Lan
24 Trần Thị Mỹ Thành
Điện thoại:0913698917
Phó Chủ tịch hội Trần Thị Mỹ Thành
25 Võ Thị Tuyết Mai
Điện thoại:0908684939
Thường trực Hội Võ Thị Tuyết Mai
Đơn vị trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phường Phú Thịnh
1 Phạm Ngọc Thành
Điện thoại:
0271.3606437
Email: phamngocthanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Phạm Ngọc Thành
2 Nguyễn Văn Nghĩa
Điện thoại:
0271.3683116
Chủ Tịch Nguyễn Văn Nghĩa
3 Nguyễn Thị Thành
Điện thoại:
0271.3683116
P.Chủ Tịch Nguyễn Thị Thành
Phường Hưng Chiến
4 Nguyễn Công Cận
Bí Thư Nguyễn Công Cận
5 Nguyễn Mạnh Sâm
Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Sâm
6 Đỗ Thị Lịnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Lịnh
Phường Phú Đức
7 Lê Ngọc Sáng
Điện thoại:
0271.3666140
Email: lengocsang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Lê Ngọc Sáng
8 Bùi Thị Thúy Công
Phó Bí Thư TT Bùi Thị Thúy Công
9 Trương Tùng Lâm
Điện thoại:
0271.3683444
Phó Chủ Tịch Trương Tùng Lâm
10 Huỳnh Thị Kim Yến

Email: huynhthikimyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Huỳnh Thị Kim Yến
Phường An Lộc
11 Hoàng Thị Hồng Vân
Điện thoại:
0271.3682575
Bí Thư – Chủ Tịch Hoàng Thị Hồng Vân
12 Lê Văn Mạnh
Điện thoại:
0271.3682575
P.Bí Thư Lê Văn Mạnh
13 Phan Văn Trọng
Điện thoại:
0271.3682575
P.Chủ Tịch Phan Văn Trọng
Xã Thanh Phú
14 Trần Văn Tuấn

Email: tranvantuan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Trần Văn Tuấn
15 Tạ Quang Khải
Điện thoại:
0271.3650242
P.Bí Thư TT Tạ Quang Khải
16 Vũ Văn Cương
Điện thoại:
0271.3650240
Phó Chủ tịch Vũ Văn Cương
Xã Thanh Lương
17 Phạm Hữu Nhân
Điện thoại:
0271.3634593
Bi thư Phạm Hữu Nhân
18 Nguyễn Hữu Trù
Điện thoại:
0271.3634593
P.Bí thư Nguyễn Hữu Trù
19 Võ Văn Quốc
Chủ tịch Võ Văn Quốc
20 Nguyễn Bá Tự
P.Chủ tịch Nguyễn Bá Tự
21 Nguyễn Đăng Khiển
P.Chủ tịch Nguyễn Đăng Khiển
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,287
  • Tháng hiện tại20,624
  • Tổng lượt truy cập1,836,825
Quảng cáo abc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây