UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn


Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 50 năm 2021.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 50 (Từ ngày 13/12/2021 đến 19/12/2021)       


THỨ HAI (13/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp Thường trực HĐND thị xã tháng 12/2021.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, TB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Hiển), TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Linh), PTB. Pháp chế (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH (Đ/c Thành), VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp chủ trì họp liên tịch lần thứ hai chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; Thường trực HĐND thị xã; TB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Hiển), TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Linh); lãnh đạo: Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài chính – KH thị xã, PTB. Pháp chế (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH (Đ/c Thành); VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP - Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến  tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Cán bộ phụ trách trang điện tử các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
THỨ BA (14/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021. (Học trực tuyến, từ ngày 14/12 đến ngày 17/12/2021).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tập huấn phần mềm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân (VNCARE); hệ thống thông tin quản lý chẩn đoán hình ảnh y khoa (VNPT RIS-PACS).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: VNPT Bình Phước + Cán bộ kỹ thuật; Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế + CB. Phụ trách CNTT; Phòng khám Đa khoa Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hòang + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2021; phương hướng, kế hoạch phục hồi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. (Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, UBND các xã, phường; VP: PCVP - Nguyễn Thanh Phương + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:                   
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khánh - ấp 17, xã Thanh Phú. (Giao UBND xã Thanh Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 15 ha phường Hưng Chiến và phường An Lộc. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5141/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thị xã: TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng), TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, Chánh thanh tra thị xã, PCCT. Chi cục thuế Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Hùng); ông Nguyễn Duy Khánh – Đấu giá viên, Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (15/12):
Sáng:              
- 8g00:        Phó Chủ UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung: Nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh. (Cả ngày).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đánh giá xếp loại  cán bộ, công chức và người lao động năm 2021. (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; các đ/c thành viên UBND thị xã; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (16/12):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Dân, phường Phú Thịnh. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CT. UBND + Cán bộ địa chính phường Phú Thịnh; ông Vũ Văn Dân (Giao UBND phường Phú Thịnh mời vào lúc 9g00); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:            Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát địa giới hành chính thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng đi: TP. Phòng Nội vụ, TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã; VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tá dân tộc, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: UBND các xã – phường: Lãnh đạo + Cán bộ truyền thanh các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tuyên dương học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh có hoàn khó khăn.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét về điều kiện chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng Chương trình 134 và giải quyết vướng mắc sau khi đo đạc địa chính tại xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn),  CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Thảo), xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND + CB. Địa chính (Đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Lượng, khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (17/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy năm 2021 (Cả ngày).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND thị xã năm 2021.
                   + Kính mời dự: Bí Thư Thị ủy –  CT. HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã; Trưởng + Phó các Phòng ban chuyên môn thị xã; VP: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.


THỨ BẢY (18/12):

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Hiếu + Dương.

CHỦ NHẬT (19/12):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Vũ + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây