Ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Long hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thứ ba - 23/11/2021 17:58 5.303 0
Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài.
 2. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.
 2. Tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
 4. Ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Kết luận số 12-KL/TW; những nội dung mới, giải pháp quan trọng của Kết luận số 12-KL/TW, nhất là những nội dung, giải pháp sau:
 - Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh,…
 - Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
 - Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 - Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.
 - Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
5. Phản ánh tình hình triển khai Kết luận số 12-KL/TW của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên thị xã, phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang, phòng văn hóa và Thông tin thị xã, văn phòng cấp ủy bằng hình thức phù hợp.
 - Phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
- Nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; chú trọng phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu kịp thời các giải pháp về công tác tư tưởng
. - Chủ trì, phối hợp xử lý các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
- Nắm tình hình, kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW.
 - Tuyên truyền trên trang fanpage “Bình Long Đất và Người”; phát hành các tài liệu tuyên truyền.
2. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung sau:
2.1. Đối với UBND thị xã - Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 45- CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW trong Đảng và xã hội theo Tài liệu gửi kèm.
 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sái trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 2.2. Đối với phòng Văn hóa và Thông tin: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả của các phương thức truyền thông mới, trong đó có mạng xã hội, nền tảng số.
 2.3. Đối với phòng Tư pháp: Hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.
 - Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, như: tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thị ủy phát hành kèm theo.
- Nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền.
4. Các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy, Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường:
- Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW, tới cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên bằng hình thức phù hợp.
- Nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW. Kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động , chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây