hien ke

QUYẾT ĐỊNH: V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo

Thứ hai - 10/01/2011 10:46 7.530 0

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BÌNH LONG 

Số: 48 /QĐ - CT.UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Bình Long, ngày  07  tháng  01  năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

thị xã và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo.  


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

            Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

            Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 15/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước và ý kiến thống nhất của Thường trực Thị ủy, UBND thị xã;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng VH&TT thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo. Thành phần gồm các ông, bà có tên sau đây:

                   

* Ban chỉ đạo:

 

1.         

Ông Phan Xuân Vĩnh 

- PCT. UBND thị xã    

: Trưởng Ban.

2.         

Bà Hoàng Thị Hồng Vân    

- TP. VH &TT thị xã

: Phó Ban TT.

3.         

Ông Vũ Xuân Bưởng         

- Phó trưởng Công An thị xã  

: Phó Ban.

4.         

Ông Nguyễn Văn Hạ        

- TP. Tư Pháp thị xã   

: Phó Ban.

5.         

Ông Trần Quốc Điệp              

- QTP. TC - KH  thị xã

: Thành viên.

6.         

Ông Nguyễn Văn Hòa

- CHT. BCH. Quân Sự  thị xã            

: Thành viên.

7.         

Bà Trần Kim Quy        

- TP. Nội Vụ thị xã           

: Thành viên.

8.         

Bà Trần Thị Mỹ Thành

- TP. Giáo dục & ĐT thị xã      

: Thành viên.

9.         

Ông Ngô Trọng Thọ

- TP. Quản lý Đô thị thị xã

: Thành viên.

10.    

Ông Phạm Tấn Ký

- TP.  Tài nguyên - MT thị xã

: Thành viên.

11.    

Bà Nguyễn Thu Út    

- TP. LĐ-TB&XH thị xã

: Thành viên.

12.    

Ông Trần Hữu Hiền

- TP. Kinh tế thị xã

: Thành viên.

13.    

Ông Mai Văn Truyền       

- T. Đài Truyền Thanh thị xã   

: Thành viên.

14.    

Ông Phạm Ngọc Thành

- GĐ. Trung tâm VH-TT thị xã

: Thành viên.

15.    

Ông Vũ Văn Thành  

- Phó trưởng Chi nhánh Điện BL       

: Thành viên.

16.    

Ông Văn Công Danh        

- CT. Hội Chữ Thập Đỏ  thị xã       

: Thành viên.       

17.    

Ông Vũ Nam Long

- GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã

: Thành viên.

18.    

Ông Nguyễn Tấn Đạt

- PT. Phòng Y  tế thị xã

: Thành viên.

19.    

Bà Bùi Thị Kim Anh   

- GĐ. TT DSKHHGĐ thị xã   

: Thành viên.

20.    

Ông Hoàng Hiệp 

- GĐ. Bưu Điện thị xã     

: Thành viên.

 

* Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia là thành viên Ban chỉ đạo:

 

1.

Ông Bùi Anh Khẩn

- CT. UBMTTQVN thị xã             

: Phó ban.

2.

Ông Trần Văn Tuấn

- CT. Liên đoàn Lao động thị xã             

: Phó ban.

3.

Ông Đàm Ngọc Linh      

- Trưởng Ban Dân Vận Thị ủy

: Phó ban.

4.

Ông Phạm Viết Cảnh          

- Trưởng Ban Tuyên Giáo Thị ủy                   

: Thành viên.

5.

Ông Lê Đình Miền    

- P.Chủ tịch Hội Nông Dân thị xã                   

: Thành viên.

6.

Ông Nguyễn Xuân Quang

- Bí Thư Thị Đoàn Bình Long 

: Thành viên.

7.

Ông Triệu Quang Vinh      

- CT.Hội Cựu Chiến Binh thị xã            

: Thành viên.

8.

Bà Đặng Thị Sợi

- CT Hội Liên Hiệp PN thị xã   

: Thành viên.

 

* Tổ chuyên viên giúp việc:

 

1.

Bà Huỳnh Thị Thu

- PCT .UBMTTQVH thị xã  

: Tổ trưởng.

2.

Ông Nguyễn Duy Khang

- CV. Phòng VH&TT thị xã

: Tổ phó.

3.

Bà Ngô Thị Diệu Thúy

- CV. Phòng VH&TT thị xã

: Tổ viên.

4.

Ông Điểu Hải         

- UV. UBMTTQVN thị xã             

: Tổ viên.

5.

Bà Đoàn Thị Thuý Vân    

- CB. Liên Đoàn LĐ thị xã            

: Tổ viên.

6.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

- CB. Phòng VH&TT thị xã

: Tổ viên.

 

            Điều 2: Chức năng, nhiệm của Ban chỉ đạo:

             

              Tham mưu với Thị ủy - UBND thị xã triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2011 đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

           

            Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2011, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

           

            Xây dựng kinh phí phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2011, sử dụng và thực hiện chế độ thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

            Điều 3: Các ông, bà Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng VH&TT thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các ngành liên quan và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

            Quyết định này thay thế Quyết định số 119/QĐ-CT.UBND ngày 22/01/2010 của UBND thị xã./.  

  

Nơi nhận:   

                                                    

- TT. Ban chỉ đạo tỉnh (b/c);

- TT.TU,TT.HĐND thị xã (b/c);

- CT, PCT.UBND thị xã;

- Như điều 3;

- LĐVP + CV.VX;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

Đã Kí

 

Nguyễn Thanh Bình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây