LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA

Thứ tư - 20/06/2018 14:40 1.147 0
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA - NGÀY 16/6/1947
​“Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên nhau, giúp nhau. Đối với dân chúng, phải thân cận, phải giúp đỡ họ mọi việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”.
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong Thư gửi các nhân viên cơ quan Chính phủ, ngày 16 tháng 6 năm 1947. Sau khi nước nhà giành được độc lập chưa được bao lâu, thì thực dân Pháp lại dã tâm quay lại xâm lược nước ta. Việc xây dựng Chính phủ thực sự là của dân gặp không ít những khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu cần phải giải quyết kịp thời.​
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi công việc, là tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng Chính phủ thực sự là của dân, vì dân, phục vụ dân để dân tin, dân yêu và dân làm theo, đảm bảo cho sự nghiệp kiến quốc, đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi. Đồng thời, là cơ sở tập hợp lực lượng, huy động sức người, sức của, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hợp lực đánh đuổi đế quốc thực dân, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
​Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lời dạy của Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc./.
https://www.facebook.com/trangtuhaobinhphuoc
_________________________________________________________________________________________

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ NGÀY NÀY NĂM XƯA
Ngày 11/6/1948
“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá”.
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948; đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 968, ngày 24 tháng 6 năm1948. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, việc xây dựng chính quyền bảo vệ thành quả cách mạng đang ở tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì thù trong điên cuồng phá hoại, giặc ngoài lăm le xâm lược.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị trí, vai trò, công sức của mỗi người yêu nước Việt Nam, của mỗi ngành, mỗi nghề đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng; kịp thời cổ vũ tinh thần, động viên sức lực của toàn thể dân tộc Việt Nam; đồng thời là tư tưởng chỉ đạo, tập hợp, đoàn kết lực lượng cách mạng. 
Ngày nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường,các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về nền kinh tế thị trường... nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhận thức sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Gần đây ta thấy rõ nhất vụ việc đặc khu kinh tế, bọn phản động lợi dụng kích động nhân dân biểu tình chống phá, gây mất an ninh trật tự. Chính vì vậy chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thấu suốt lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân dù là ai, làm công việc gì đều phải là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện, phương pháp tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỉ mỉ; kiên quyết cảnh giác đấu tranh đập tan âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam.
https://www.facebook.com/trangtuhaobinhphuoc
____________________________________________________________________________________________________________________
 
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA - NGÀY 14/6/1955.
Bác dạy “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết nói về phê bình trong Đảng; đăng trên Báo Nhân dân, số 468, ngày 14 tháng 6 năm 1955 với bút danh CB. Đây là thời điểm đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh; miền Bắc mới bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiến thiết đất nước, còn nhiều khó khăn, thử thách, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Lời dạy của Bác có ý nghĩa to lớn, khẳng định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là thứ vũ khí sắc bén, giúp cho Đảng ta ngày càng mạnh thêm. Thông qua tự phê bình Đảng mới gột rửa được những hạn chế, yếu kém, những thói hư tật xấu, làm cho dân tin, dân theo Đảng; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa biểu hiện tự cao, tự đại, mạnh dạn công khai tự phê bình, chân thành tiếp thu sự phê bình của người khác. Chống biểu hiện khi phê bình, giáo dục nhưng vẫn bảo thủ, trì trệ... Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình; tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
________________________________________________________________________________________________________________________

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA - NGÀY 15/6/1957.
NHÂN CÁCH TRÊN TỪNG TƯ CÁCH
Bác dạy “Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện với các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, ngày 15 tháng 6 năm 1957. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, để động viên khích lệ tinh thần học tập, lao động, chiến đấu của cả dân tộc, trong đó có lực lượng vũ trang; khi đến thăm các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, Bác đã căn dặn: Có 3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò. Trong 05 điều dặn dò thì điều thứ tư là: “Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”.
Lời nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc đấu tranh chống tham ô lãng phí, một “loại giặc” rất nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi con người, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước, cần phải kiên quyết đấu tranh.
__________________________________________________________________________________________________________________

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA - NGÀY 18/6/1968
Lời Bác Hồ dạy Ngày: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 
Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 18 tháng 6 năm 1968, để bàn về cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”. Đây là thời điểm mà công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở miền
Nam thu được nhiều thắng lợi quan trọng, nhưng cũng đặt ra những khó khăn thách thức mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tích vẻ vang của Đảng và mỗi con người trong sự nghiệp kiến quốc và đấu tranh giải phóng dân tộc; mà còn nhắc nhở các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan của Nhà nước, Chính phủ phải triệt để đấu tranh khắc phục tư tưởng sống thỏa mãn trong hào quang, chiến thắng của ngày hôm qua, phải luôn tiến về phía trước, đấu tranh loại trừ ra khỏi hàng ngũ của Đảng, bộ máy nhà nước những người “sa vào chủ nghĩa cá nhân” không còn đủ tư cách, tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta đã đem hết tài năng và sức lực cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu hơn 30 năm đổi mới, lời dạy của Bác năm xưa vẫn vẹn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, bài học thực tiễn sâu sắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây