Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 40 năm 2021.

Thứ hai - 04/10/2021 09:50 946 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 40 (Từ ngày 04/10/2021 đến 10/10/2021)       

THỨ HAI (04/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Thành phần theo Quyết định 4405/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PT. Công an (Đ/c Tình, Đ/c Cường), PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra; CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân thị xã, BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường. VP: LĐVP + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì làm việc với Bách hóa xanh hỗ trợ đầu ra cho các hợp tác xã, người nông dân về một số sản phẩm nông nghiệp như trái cây rau quả.  (Giao Phòng Kinh tế thị xã phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Đội Quản lý thị trường số 4, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã phường; QLKV. Cửa hàng Bách hóa xanh (Giao UBND phường An Lộc mời),GĐ. Công ty chăn nuôi Quỳnh Trung, Các trang trại, hợp tác xã (giao UBND các xã, phường mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 04/10 đến 7g00 ngày 05/10).
THỨ BA (05/10):
Sáng:
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:         Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã về việc giám sát xã Thanh Lương và phường Hưng Chiến theo Kế hoạch số 122 và 123/KH-HĐND ngày 09/9/2021 của Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Nghị quyết 120, 121/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND thị xã: TB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Hiển), TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Linh), PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Thành), CT. Hội Nông dân (Đ/c Hoàn), PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền) VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự bàn giao khu đất thực địa để thực hiện dự án xây dựng trường THPT Bình Long.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Khu đất thực địa dự án xây dựng trường THPT Bình Long.


Chiều:                 
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 05/10 đến 7g00 ngày 06/10).
THỨ TƯ (06/10):
Sáng:              
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri trực tuyến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                     + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 374/TB-UBND ngày 30/9/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác ngành Nội vụ 9 tháng đầu năm 2021.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 06/10 đến 7g00 ngày 07/10).
THỨ NĂM (07/10):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, khóa XII.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, khóa XII.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; Thông qua Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - KH, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Trung trâm phát triển quỹ đất; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét mở giải phân cách đường TL.T23 tại vị trí cổng vào dự án khu dân cư Khang Minh Quân. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thường trực Ban an toàn giao thông, Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Nhà máy Xi măng Bình Phước, UBND xã Thanh lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã  - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp triển khai việc thực hiện giải tỏa nghĩa trang Sóc Bế, Thanh phú. (giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Xí nghiệp Công trình đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Hưng Chiến; việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021 của UBND phường Hưng Chiến theo Kế hoạch số 123/KH-HĐND-ĐGS ngày 09/9/2021 của HĐND thị xã
                   + Cùng đi: Thành phần theo Nghị quyết 121/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND thị xã: TB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Hiển), PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Thành), CT. Hội Nông dân (Đ/c Hoàn), PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền), lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, Phòng Tài chính - KH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 07/10 đến 7g00 ngày 08/10).
THỨ SÁU (08/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến về tình hình Kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2021; Thông qua kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022 – 2025.
                   + Mời dự: Các đ/c Ủy viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Thanh Lương; việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021 của UBND xã Thanh Lương theo Kế hoạch số 122/KH-HĐND-ĐGS ngày 09/9/2021 của HĐND thị xã.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Nghị quyết 120/NQ-HĐND ngày 09/9/2021 của HĐND thị xã: TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Linh), PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Thành), CT. Hội Nông dân (Đ/c Hoàn), PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền), lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, Phòng Tài chính - KH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
                   * Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 08/10 đến 7g00 ngày 09/10).
THỨ BẢY (09/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 09/10 đến 7g00 ngày 10/10).

CHỦ NHẬT (10/10):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo khoa học kỹ thuật trực tuyến lần thứ VII năm 2021. (Hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 10/10 đến 7g00 ngày 11/10).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây