Thường Trực HĐND
 Bản in     Gởi bài viết  
THƯỜNG TRỰC HĐND 

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ

Địa chỉ:  Lê Quý Đôn - Phường Hưng Chiến - Thị Xã Bình Long - Tỉnh bình Phước

Số điện thoại: 0271.3681816

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

01

Nguyễn Minh Hợi

nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn

Chủ tịch

02

Nguyễn Đăng Điều

nguyendangdieu.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó Chủ tịch

03

Nguyễn Xuân Quang

nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó Chủ tịch

 

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ

HAI BAN HĐND THỊ XÃ

Địa chỉ:  Lê Quý Đôn - Phường Hưng Chiến - Thị Xã Bình Long - Tỉnh bình Phước

Số điện thoại: 0271.3681816

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

01

Nguyễn Mai Khanh

nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó ban

02

Giang Thanh Phát

giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó ban

 

 

[Trở về]