Khối nhà nước
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhà Nước 

 

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA & GIA ĐÌNH

Địa chỉ:  Phường: Hưng Chiến  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:  0271.3666133

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Định Thị Ngọc Cẩm

Giám đốc

02

Nguyễn Thị Huyền

Phó Giám đốc

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ:  Phường:Hưng Chiến  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:  0271.3680364

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Phan Nhất Quý

Trưởng trạm

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ:  Phường: Hưng Chiến  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:   0271.3666164

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Mai Văn Truyền

Trưởng đài

02

Bùi Thị Thúy Công

Phó trưởng đài

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO

Địa chỉ:  Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:  0271. 3680937

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Phạm Trọng Nghĩa

Giám đốc

02

Phạm Trọng Thuyên

Phó Giám đốc

03 Nguyễn Thị Dịu Phó Giám đốc

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ

Địa chỉ:  Phường: An Lộc  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Hoàng Văn Thanh

Giám đốc

0271.3666223

02

Dương Phú Cường

Phó Giám đốc

0271.3682379

03

Nguyễn Hữu Long

Phó Giám đốc

0271.3682379

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Địa chỉ:  Phường: An Lộc  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:  0271.3666782

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nam Long

Giám đốc

02

Nguyễn Thị Loan

Phó Giám đốc

 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ:  Phường: Hưng Chiến  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Khánh Toàn

Giám đốc

02

Nguyễn Minh Quốc

Phó Giám đốc

03

Nguyễn Trường Thịnh

Phó Giám đốc

 

[Trở về]